Lauren J. Van Scoy, MD

Lauren J. Van Scoy, MD
Penn State Hershey Pulmonary Medicine
500 University Dr
Hershey, PA 17033
  • Critical Care Medicine
  • Pulmonary Disease

Fellowship, Pulmonary/Critical Care
Drexel University/Hahnemann University Hospital - 2013

Residency, Internal Medicine
Drexel University/Hahnemann University Hospital - 2010

MD,
Drexel University, College of Medicine - 2006

My Practice Locations

My Practice Locations